Magiszter-X

Segítség az otthoni tanulásban CB rádión keresztül a '80-as években...

Az Egyesült Államokban — a CB rádiózás őshazájában — már a '60-as évektől felhasználták a televíziózást, ill. a rádiózást a nagyvárosoktól távol, kisebb farmokon lakó gyerekek (táv)oktatásához. Ezek — a műsorszórás jellegéből adódóan — csak egyirányú kommunikációra voltak alkalmasak: a diákok nem tudták feltenni kérdéseiket, ám a CB rádiók későbbi elterjedésével már ez is lehetővé vált. Az előre meghirdetett időpontokban szakképzett pedagógusok várták a kisdiákok kérdéseit a rádiók "másik oldalán".
Két évtizeddel később minden bizonnyal egy hasonló rendszer megteremtése lehetett a célja  a CB-rádiósok Országos Egyesület Művelődési Bizottságának is. Az alulról jövő kezdeményezést az Élet és Tudomány című, kéthetente megjelenő folyóirat 1982. október 10-ei száma mutatta be a CB-élet rovatban:
Magiszter-X

"MAGISZTER X — Ez a hívójele annak a szaktanári ügyeletnek, amelyet a CB-rádiósok Országos Egyesületének Művelődési Bizottsága a budapesti tanulók segítsége érdekében szervezett, s amelyet a CB-rádióval rendelkező tanárok társadalmi munkában látnak el. Az egyesületnek az a célja ezzel, hogy otthonában is segíthesse a feladataikkal küszködő kisdiákokat, vagy esetenként azokat, akik betegségük miatt nem tudnak iskolába menni. De az is cél. hogy megkedveltesse az ifjúsággal a CB-rádiót. Az ugyanis például a kirándulások alkalmával a csoportok közötti kapcsolattartásban, sportrendezvények, vetélkedők stb. megszervezésében és lebonyolításában is jó segítségére lehet ifjúságunknak.

De nézzük, hogyan kereshetik meg az ügyeletes tanárt? Hétfőtől-péntekig 14 órától 18 óráig a harmincas csatornán, AM üzemmódban jelentkezhetnek be a következő módon:
„Magiszter X-et a 46—36 matematika, fizika stb. kérdéssel keresi!” A megadott időpontban és csatornán a Magiszter X hívójelre az alábbi tantárgyakban segítő tanárok jelentkeznek: matematika, fizika, kémia, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, földrajz, politikai ismeretek (tudományos szocializmus, általános ideológia és munkásmozgalmi történet).

A Magiszter X hívójel után azért érdemes közölnie a tanulónak a saját hívószámot is, mert ezzel megkülönbözteti magát a hívó a többi, vele azonos tantárgyban kérdezőtől. De amiatt is, mert lehetséges, hogy a feladat megoldásához, a kérdésre adandó válaszhoz a tanárnak is időre van szüksége, s így tudnia kell, hogy kinek válaszoljon majd, kit hívjon vissza.

Mi a teendő akkor, ha a probléma szemléltetést igényel? A tanár nyújtson magyarázatában olyan támpontot, amelynek segítségével a hallgató vizuálisan is elképzelheti a feladatot. Példaképpen egy nyelvtani szabály elképzelése: képzeljen el egy táblát, s annak bal oldali oszlopába írja a névmásokat, tőle jobbra levőbe az igetöveket, a jobb szélre pedig a személyragokat. S ezt rajzolja le a diák, majd a tanár kérdezze vissza, hogy érthető-e? Ha a diák érti, a tanár levonhatja a következtetést: az ige ragozása egy részműveleten belül három alkotó elemből áll: névmás + igető + személyrag. A hallgatóval ezt is jegyeztesse le a tanár, és kísérelje meg különböző témakörökben alkalmaztatni vele. Például jó alapot szolgáltat a magyar nyelv, de hozzátehetjük a német, az orosz, az angol nyelvet is. A fenti egyszerű képletünk támpontul szolgálhat további vizuális rend fölvázoltatásában. Az elhangzott válasz után ne feledje el a tanár újfent megkérdezni, hogy világos-e, és ha igen, akkor lépjen ki a sávból a tanuló is, a tanár is, hogy mások szintén kérdezhessenek. Ilyenkor ismét elhangzik a már ismert hívójel és a hívószám. Ne feledjük, hogy mind a kérdés, mind a válasz nyilvános; ez szabatosságra, az idővel, szóval való takarékoskodásra kötelez bennünket.

Azt szeretnénk, ha az éteri korrepetálásnak ez a rendje országosan elterjedne. Ezért azt kérjük minden pedagógustól, hogy segítsen, ha a rádiójában a MAGISZTER X-et kereső gyermek hangját hallja. Némely országban — pl. Ausztráliában — a téli hideg hónapokban otthon, a CB-rádiók mellett tanulnak a gyerekek. Nálunk még viszonylag kevesen tehetik ezt meg, de nem elérhetetlen. Egyre többen megbarátkoznak az „éteri nevelőtanárokkal”. A hívójelül használt latin magiszter szó ugyanis nevelőtanárt jelent, akinek élethivatása a segítés.
Dr. Katona Ferenc"Nemes János "Mindenki rádiója" című írásában, — amely a Jel-kép magazin 1987 februári számában jelent meg — arról olvashatunk, hogy a CB sávon működtetett ingyenes távoktatási, ill. korrepetálós szolgáltatás mindössze két éven át (1984-ig) működött.Az Élet és Tudomány, valamint a Jel-kép magazinok korabeli számait az Arcanum Digitális Tudománytárban találtam meg. Köszönet nekik a szkennelésért, és a digitalizált anyagok elérhetővé tételért!

2023.04.22.
Szegecs