Tájékoztató a CB rádióberendezések üzemeltetéséről

Az FGI kiadványa a hazai CB-zés szabályairól a '90-es évek elejéről...

A magyarországi CB rádiózás születését a '80-as évek hajnalán jelentős sajtóérdeklődés kísérte: a korabeli lapokat böngészve sokat megtudhatunk a rádiók engedélyeztetési eljárásáról, a CB-sek mindennapi életéről, ill. arról is, hogyan segítette a hétköznapokat a "mindenki rádiója". Sokkal kevesebb CB-s vonatkozású információ áll azonban rendelkezésre a rendszerváltoztatás, ill. a CEPT PR27 bevezetése közötti időszakról. Éppen ezért bírnak jelentős technikatörténeti értékkel az olyan dokumentumok, mint pl. a most bemutatásra kerülő, "Tájékoztató a CB rádióberendezések üzemeltetéséről" című kiadvány, amelyet az egykori Frekvenciagazdálkodási Intézet adott ki a hivatalhoz rádióengedély iránt folyamodók előzetes tájékoztatása céljából. Pontos dátum ugyan nem szerepel a füzetben, ám ez jó közelítéssel megállapítható, ugyanis alig három és fél évig (1990 január - 1993 június vége) hívták FGI-nek a hazai hírközlési hatóságot.
A kiadványban olyan — ma már olyan feledésbe merült — fogalmakról is olvashatunk, mint pl. a lepecsételés, vagy a taxisoknak megnyitott alsó csatornák.
Az Edvi Balázstól kölcsönkapott kiadvány szövege az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható:
FGI tájékoztató

Frekvenciagazdálkodási Intézet
1012 Budapest, Ostrom utca 23-25. * Tel.: 175-7777 * Tx.:202923 frg h * Budapest 1525 Pf.75. * MNB 232-90174-42-42

Tisztelt ügyfelünk!
E tájékoztató szándékunk szerint segítségére lehet abban, hogy megfelelő áttekintést kapjon lehetőségeiről és tennivalóiról, melyek annak kapcsán merülnek fel, hogy CB rádióberendezés üzemeltetésére kér engedélyt.

A CB rádióberendezésről
A CB rádióberendezés (továbbiakban: CB) olyan híradástechnikai eszköz, mely feladata szerint kis hatótávolságú összeköttetéseket tesz lehetővé a felhasználók részére. A CB-k meghibásodás vagy rendellenes üzemeltetés esetén más szolgálatok működését megzavarhatják. Pl. rádió vagy televízió műsort, légi irányítást, stb. A Frekvenciagazdálkodási Intézet célja, hogy e zavarok kialakulását megakadályozza, illetve a létrejött zavarokat megszüntesse. Hogy ez lehetővé váljék, a CB engedélyesek számára számos kötelező érvényű szabályt kell foganatosítanunk. E szabályok betartása az engedély kézhezvételétől kezdve Önre is kötelezőek. Kérjük tehát, hogy a továbbiakban figyelmesen tanulmányozza, ezt követően pedig mérlegelje, fenntartja-e CB engedélykérelmét. A CB-k működésük során nem kizárólagos, hanem úgynevezett másodlagosan osztott frekvenciát használnak. Ez azt jelenti, hogy a csatornákon egyidejűleg sokan forgalmaznak (beszélnek), ebből ún. áthallások keletkezhetnek, és ezen túlmenően számolni kell az e frekvencián elsődleges joggal üzemelő különböző orvosterápiás berendezések, ipari nagyfrekvenciás berendezések, valamint, a terjedési sajátosságok folytán a külföldi CB adások zavaró hatásával. Ezért a CB-kel megvalósítható összeköttetések esetlegesek, megbízhatóságuk korlátozott, az Intézet zavartalanságukat garantálni nem tudja. (Ennek megfelelően az alkalmazott frekvenciahasználati díj is a legalacsonyabb.) Ezeket a korlátozó tényezőket célkitűzéseinek megfogalmazásakor vegye figyelembe! Ez a sáv elsősorban hobbi jellegű, nem fontos célokat megvalósító igények kielégítésére szolgál, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a rádiózást kedvelőknek e berendezések használata ne nyújtana sok örömöt, szórakozást.

A CB-k engedélyezésének feltételei
Az Ön CB-je csak engedéllyel üzemeltethető. Az engedély nélküli CB birtoklása csak különleges feltételek mellett lehetséges. (erről lásd később). Minden ettől eltérő esetben, ha nincs kiadott érvényes engedély, az Intézet kénytelen a készülék tulajdonosa, ill. használója ellen szabálysértési eljárást indítani.
Az engedély kiadásának feltételei:
— A szabvány előírásait teljesítő CB,
— magyar állampolgárság vagy állandó letelepedési engedély,
— betöltött 18-ik életév,
— kitöltött adatkérő lap,
— illetékbélyeg (300 Ft értékben),
— a kérelmezőnek nincs fennálló tartozása az FGI felé.

A CB engedélyről
A CB engedély az engedélyest feljogosítja az abban meghatározott berendezéseknek az ott rögzített kategóriák szerinti üzemeltetésére. Az engedély két részből áll: A, B lapokból. Ezek együttes megléte alkot érvényes engedélyt. A CB engedély A lapja az engedélyes személyére vonatkozó legszükségesebb adatokat tartalmazza. (Hasonlóan a gépkocsivezető jogosítványhoz.) A CB engedély B lapja a CB-re vonatkozó adatokat, illetve azonosítót tartalmazza. A B lap a berendezés kísérője, (hasonlóan a gépkocsi forgalmi engedélyéhez) jelentősége az eladás, illetve kölcsönadás esetén van. (Lásd később.) A fentieken kívül az engedély mellé csatolunk A és B jelű, ún. VÁLTOZÁS bejelentő lapokat is. E lapok feladata, hogy az engedélyben rögzített adatok változása esetén a szükséges bejelentést hitelesen és egyszerű módon megtehesse. A megfelelően kitöltött, az illetékes kirendeltségünknek postán vagy személyesen beküldött (beadott) lap adatai alapján a változást a jelzett módon nyilvántartásunkban átvezetjük. A személyi adatok változását a VÁLTOZÁS A jelű lap segítségével, a berendezésre vonatkozó változásokat pedig a VÁLTOZÁS B jelű lap(ok) igénybevételével jelezze. A telefonon vagy szóban közölt változásokat sajnos nem tudjuk figyelembe venni.

Elvesztett engedély
Ha az engedély A vagy B jelű lapja elveszett, megsérült az azt kiállító kirendeltségen kérjen saját érdekében mielőbb másolatot, mert az esetleges ellenőrzés az ügy tisztázásáig a problémát engedély nélküli esetként kezeli. A változás jelű lapok pótlását az Intézet végzi. (A beküldött régi helyett az új adatokat tartalmazót küld.)
Az engedélyezhető csatornákról
Természetes személyek részére a K (középső) sáv 40 csatornája engedélyezhető (26,960 MHz-27,410 MHz).
A felső, és az alsó sávból is adhattak ki csatornákat.
Ezen túlmenően: Jogi személyek esetében külön kérés alapján mód van a felső (F) CB sáv (27,410-27,660 MHz), 1-20 közé eső csatornái közül valamelyiket, (maximum 6 csatornát) forgalmazásra engedélyezni. A CB-n e sávban csak az engedélyezett csatornák lehetnek működőképesek. A fentiekhez hasonlóan, kizárólag fuvarozási, fuvarszervezési célokra engedélyezhető a jogosultság igazolása után, az alsó (A) CB sáv (26,820-26,960 MHz) 27-40 csatornái közül maximum 3 csatorna használata. A CB-n e sávban csak az engedélyezett csatornák lehetnek működőképesek. A és F sávi engedély esetén, ha az engedélyes jogosultsága az engedély lejárati ideje előtt megszűnik, (jogi személy státusa megszűnt, illetve már nincs fuvarszervezésre érvényes helyhatósági jogosítványa) az A, illetve F sáv további használatára sem jogosult. Ekkor az engedélyes köteles engedély módosítást kérni, a CB-t újraméretni. Az A és F sávi frekvenciakijelöléseket a kirendeltségek végzik.

A CB-k teljesítmény szerinti osztályozása
A CB-k teljesítmény szerinti osztályozása.
A CB-k lehetnek stabil (állandóhelyű), mozgó és hordozható üzeműek. Stabil (Állandóhelyű) berendezés esetén külső, vertikális polarizációjú, 1,5 SWR-nél kisebb beállítású, nem irányított antenna használata lehetséges, melynek nyeresége <3 dB AM, FM moduláció esetén max. 1 W, SSB moduláció esetén max. 3 W kimenő teljesítmény mellett. Mozgó (járműbe szerelt) és hordozható (kézi) berendezés esetén AM és FM moduláció használatakor max. 4 W, SSB moduláció használatakor max. 12 W kimenő teljesítmény a megengedett.

A CB-k egyedi vizsgálatáról
CB engedély csak olyan berendezésre adható ki, amely teljesíti a vonatkozó műszaki szabvány előírásait. Ennek ellenőrzésére az Ön CB-jét egyedi mérésnek kell alávetni. E mérésről jegyzőkönyv készül, mely az engedélykiadásnak műszaki bizonylata. A mérésnek költségkihatása is van, ez jelenleg 500 Ft + ÁFA berendezésenként. A mérést követően a berendezés paramétereit megváltoztatni szigorúan tilos, az szabálysértési eljárást von maga után. (Teljesítmény, csatornaszám, stb. utólagos megváltoztatása.) A paraméterek legális megváltoztatásának módja az előzetes módosítási kérelem. (Engedélymódosítás.) Az eljárás illetékköteles, a CB újramérése szükséges.

Az illetékről
A CB engedély kiadása és módosítása illetékköteles, melynek összege eljárásonként jelenleg 300 Ft. Ezt okmánybélyegen kell leróni.

A díjfizetés szükségességéről
Az esetleges meghibásodások vagy nem engedélyezett paraméterekkel üzemelő rádióberendezések által keltett zavarok felderítéséhez, illetve elhárításához az Intézetnek számos munkatársat kell alkalmaznia, és nagy értékű berendezéseket kell üzemeltetnie. Ezek költségeinek fedezésére a meghatározott díjtétel alapján a CB engedélyeseknek ún. frekvenciahasználati díjat kell fizetnie. A fizetési kötelezettség egyetemleges, felmentést csak a 100%-os hadirokkantak, az első, illetve második csoportbeli rokkant nyugdíjasok és vakok kaphatnak, külön kérelem és orvosi igazolás alapján. A díj esedékessége félévenkénti. Ha a CB 6 vagy annál kevesebb csatornával rendelkezik és teljesítménye 0,5 W vagy annál kisebb, a CB havi díjtétele 20 Ft/hó. (1. kategória) Ha a CB 6 csatornánál többel rendelkezik, de teljesítménye 0,5 W vagy annál kisebb, havi díjtétele 40 Ft/hó (3. kategória) jelölés. Ha a CB 6 csatornás vagy annál kevesebb, de teljesítménye 0,5 W és 4,0 W között van a díjtétele 60 Ft/hó. (2. kategória) Ha a CB teljesítménye 0,5 W feletti és 6 csatornánál többel rendelkezik, a havi díjtétel CB-nként 120 Ft/hó (4. kategória). Ha az engedély tartalmaz A vagy F sávi csatornákat is, csatornánként különdíj fizetendő. Az A és F sávban ugyanazok a K sávban is alkalmazott díjtételek kerülnek alkalmazásra.

A B jelű lapon található kategória jelölés értelmezése:
xx xx xx xx
W A K F
Az első 2 karaktert az adott CB engedélyezett legnagyobb teljesítményét jelzi AM vagy FM üzemmódban. A lehetséges határok: 0,5 W, 1,0 W, 4,0 W. A második 2 karakter az A csatornák számát, a harmadik 2 karakter a K csatornák számát, a negyedik 2 karakter az F csatornák számát mutatja.
Pl.: 40 03 40 00
Ez a CB 4W teljesítményű, tehát mobil, 3 A csatornával és 40 K csatornával működhet, (fuvarszervezés, taxi) ezért a K sáv tekintetében a negyedik kategóriába tartozik, az A sáv vonatkozásában a második kategóriába tartozik, ezért a fizetendő díj: 120 Ft (4. kat.) + 60 Ft (2. kat.) összesen: 180 Ft/hó, azaz 1.080 Ft/félévenként. A frekvenciahasználati díj fizetésének kötelezettsége addig tart, amíg a CB-t le nem pecsételték. Az Intézet szempontjából ugyanis csak ez az állapot jelent garanciát arra, hogy a berendezés valóban nem jelent potenciális zavarforrást. A díjfizetés szempontjából tehát nem jelent felmentést, ha a CB-t nem használják. Megszűnik továbbá a díjfizetési kötelezettség az engedély lejárta esetén, (új engedélyt kell kérni a régi lejárta előtt), lopás, selejtezés, visszavonás és halálozás esetén. A szükséges tennivalókról lásd később. A díjfizetésekkel kapcsolatban tudnivaló, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

A díjfizetéssel kapcsolatos szankciók
A díj meg nem fizetése esetén az engedély visszavonható, és az elmaradt összeg behajtásra kerül. Azon ügyfeleink esetében, akiknek Intézetünk felé fennálló tartozásuk van, új engedély kiadására vagy egyéb kapcsolatos kérelmük elintézésére a tartozás kiegyenlítéséig nincs mód.
A lepecsételésről
A lepecsételésről
A CB lepecsételésére az FGI bármelyik kirendeltségén van lehetőség. A lepecsételési eljárás lefolytatásáért az engedélyesnek pecsételési díjat kell fizetnie. A díj jelenlegi mértéke 350 Ft/CB. A lepecsételt berendezés után nem kell frekvenciahasználati díjat fizetni mindaddig, amíg az ebben az állapotban van. Az engedélyes kívánságára a lepecsételt CB újra üzembe helyezhető. Ekkor a berendezést lepecsételt állapotban a területileg illetékes kirendeltségen be kell mutatni, ahol a zárópecsétet eltávolítják, a CB-t újramérik, de ezért a mérésért - az engedély eredeti érvényességi idején belül - fizetni nem kell.

Adatszolgáltatási kötelezettség
Az Intézet kénytelen az engedélyes felé adatszolgáltatási kötelezettséget előírni. Ennek értelmében az engedélyes köteles minden, az engedélyben rögzített adatában bekövetkezett változását bejelenteni. Ezek: a névben, a címben, a tulajdonjogban, a berendezésszámban beállott változások. A bejelentést a területileg illetékes kirendeltségen kell megtenni, személyesen vagy írásban, 15 napon belül. A bejelentés elmulasztása engedélyvisszavonást eredményezhet. A bejelentést írásban tegye. Kérjük, e célra használja a változást jelző lapokat!

Eladás, elajándékozás
Ha a CB-t eladja vagy elajándékozza, erről minden esetben úgy kell megtennie a szükséges bejelentést, hogy az tartalmazza az új tulajdonos valódi és pontos nevét, címét, aláírását, valamint a dátumot. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Az Ön frekvencia-használatidíj fizetési kötelezettsége csak akkor szűnik meg, amikor a változást Ön az Intézetnek bejelenti (napi dátum) és ha Ön által bejelentett új tulajdonos adatai valódiak.
Ezért javasoljuk, az üzlet létrejöttének feltételéül kérje az új tulajdonos adatainak okmány szerinti (pl.: személyi igazolvány) igazolását. Kereskedőnek vagy bizományban átadott CB esetén a cég pecsétes számlája vagy igazolása szükséges. Ellenkező esetben az Ön fizetési kötelezettsége az engedélye érvényességi idejéig vagy az új tulajdonos engedély-kérelmének dátumáig áll fenn! Ha a berendezését eladta, érdeke az új tulajdonos figyelmét felhívnia engedélykérési kötelezettségére. Egyben nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmét, hogy az engedélyokiratot, amelyet az Ön számára állítottak ki, tilos az új tulajdonosnak átadnia. A követendő eljárás az, hogy az eladott CB „B" jelű lapját leadja a fentiekben tárgyalt bejelentéssel egyidejűleg a területileg illetékes kirendeltségünkön. A bejelentéshez használja az új tulajdonos aláírásával ellátott „változás B" jelű lapot. Ugyanez a teendője ha a CB-t kereskedőnek adja el.

Kölcsönadás
Ha valamelyik CB-jét kölcsönadja, kérjük az esetleges ellenőrzés megkönnyítése érdekében a megfelelő (a készülékhez tartozó) „B" jelű lapot is átadni. Ebben az esetben az Intézet munkatársai jogosultnak fogják tekinteni a berendezéshasználót az üzemeltetésre. Az esedékes számlát természetesen ettől függetlenül Önnek kell kiegyenlítenie. Egyben felhívjuk szíves figyelmét, hogy az esetlegesen elkövetett szabálytalanságokért az engedélyes a felelős.

Lopás
Sajnálatos, de előfordul, hogy a CB-t ellopják. (Kocsifeltörés; gépjárműlopás, stb.) Ilyenkor a követendő eljárás az, hogy haladéktalanul rendőrségi feljelentést kell tenni. A rendőrségi határozatban szerepelnie kell az eltulajdonított CB körözési rendelvényének. A határozatban megjelölt dátummal van lehetőség az Ön készülékének engedélyvisszavonására, e dátumtól kezdve szűnik meg a fizetési kötelezettsége.

Készülék meghibásodás, megsemmisülés
Megtörténhet, hogy a CB olyan mértékben megsérül, meghibásodik, hogy javításra nincs mód. Ekkor a CB-t le kell selejtezni. Jogi személyek esetén a selejtezésről nyilatkozni kell a területileg illetékes kirendeltségünkön és mellékelni kell a CB „B" lapját is. A bejelentés megtételének dátumával a CB engedélyét visszavonjuk, így e dátumtól szűnik meg a fizetési kötelezettség is. Magánszemélyek esetében a „B" lap leadásán túl a szakszerviz nyilatkozatát is kérjük mellékelni. Egyszerűbb (javítható) meghibásodás esetén a CB az erre jogosult szervizzel vagy személlyel megjavíttatható. Sajnos, a frekvenciahasználati díj fizetése a javítási időszakra is kiterjed.

Hívószám, hívójelhasználat
Az Intézet a Nemzetközi Rádiószabályzat vonatkozó rendelkezése alapján az engedélyest azonosító szám vagy jel használatára kötelezi. E megkülönböztető azonosítót minden forgalmazási ciklus elején és végén az üzemeltető köteles bemondani.

Forgalmazás, forgalmazási etika
A CB sávok forgalmazási rendjét az Intézet külön, részleteiben nem szabályozza. Minden forgalmazónak közös érdeke a forgalmazási lehetőségek maximális kihasználása. Ennek érdekében törekedni kell a rövid, másokat nem akadályozó, nem sértő, jó hatásfokú információtovábbításra. Az egyes csatornákon forgalmazási rend végső soron az ott forgalmazó valamennyi engedélyes közös viselkedésének eredménye, mely e közösséget egyben minősíti is. Kirívóan szélsőséges magatartás esetén az Intézet hatósági jogkörénél fogva eljárást indít a rend megsértőivel szemben.

Forgalmazási tudnivalók
A K (középső) valamint az F (felső) sáv 9-es csatornáin, a forgalmazás TILOS, e csatornák csak segélykérésre használhatók. (A segély állomásokat nem az FGI üzemelteti, azok működéséért felelősséget nem vállal!) A forgalmazások során megszerzett információk illetéktelen felhasználása, továbbítása tiltott. Nem megengedett a csatorna tartós terhelése, zene, reklám, moduláció nélküli vivő sugárzása.

A CB-k ellenőrzése
Az FGI a zavarok megelőzése, illetve elhárítása érdekében mint első fokú hatóság jogosult a berendezések műszaki paramétereinek bármikori vizsgálatára, az engedélyben rögzített üzemeltetési feltételek ellenőrzésére. Az engedélyes az ellenőrzést nem tagadhatja meg. Az ellenőrzés során jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv alapján, - ha ez szükséges - az Intézet határozatot ad ki. A határozatban foglaltak vonatkozhatnak a CB üzemének időszakos betiltására, határidőre történő megjavíttatására, vagy végleges betiltására, lepecsételésére, stb. A határozatban foglaltak megtartása az engedélyesre nézve kötelező. Az engedélyes személyének ellenőrzése során annak be kell mutatnia az engedély A jelű lapját. A CB berendezések ellenőrzésekor a B jelű lapoknak az üzemeltetés helyén kell lenniük, bemutatás céljából.

Tájékoztató az ETS 300 135 (CEPT) szabványról
Nyugat-Európában számos ország részvételével megalakult a hírközlés egységesítésével foglalkozó Európai Posta és Távközlési Igazgatások Igazgatása. (CEPT) E szervezet T/R 20-09-es ajánlása alapján létrehoztak egy olyan, a 27 MHz-es sávra vonatkozó szabványt, mely a tagországok részére kötelező, és így egységes eljárást tesz lehetővé valamennyi társult igazgatás részére. A szabvány előírásai szerint már számos gyártó gyárt CB-ket, és ezeket széles körben árusítják. A fenti szabványt teljesítő CB-k főbb jellemzői: 40 csatornás, (K sáv) kizárólag FM (frekvenciamodulált) max. 4 W teljesítményűek. E CB-k paramétereik alapján nem tekinthetők potenciális zavarforrásnak. Ebből adódóan a CEPT ajánlást elfogadó nyugateurópai országok (melyhez csatlakozását Magyarország is bejelentette, és ezért, egy bizonyos türelmi idő elteltével e szabvány betartása nálunk is kötelező) igazgatásai kölcsönösségi alapon hozzájárulnak e CB-k a tagországban történő üzemeltetéséhez külön engedély nélkül. Az ilyen típusú CB-k üzemeltetéséhez nem szükséges egyedi vizsgálat. Mivel berendezések használata frekvenciagazdálkodási szempontból biztonságosnak tekinthető, az FGI e berendezések hazai elterjedését szorgalmazza. Ezért az Intézet 1992. dec. 31-től az e normát nem teljesítő berendezések behozatalához nem járul hozzá és 2001. dec. 31-től csak az ETS 300135 (CEPT) normát teljesítő berendezések üzemeltetését engedélyezi.

Tisztelt Ügyfelünk!
A fentiekben számos kötelezettséget, tennivalót határoztunk meg, melyek mind feltételei annak, hogy CB-it szabályos körülmények között üzemeltethesse. E szabályok meghozatala és betartása nem egyfajta hatósági önkény vagy bürokratikus ügyvitel eredménye, hanem az a tény, hogy a CB berendezések üzemeltetése — különös tekintettel nagy számú elterjedésükre — egyfajta veszélyforrást jelentenek a rádiófrekvenciás spektrum egyéb felhasználói részére. A minden frekvenciafelhasználót megillető, — lehetőség szerinti zavartalan és az adott sávban elvárható feltételek biztosítása Intézetünk feladata, és valamennyiünk érdeke. E feladatok ellátásának érdekében kérjük együttműködését, a szabályok betartását.
FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI INTÉZET2023.05.13-16.
Szegecs